Daily Archives: 04/04/2014

Những tháng năm không thể nào quên… P. 1/2 (Mai Chung)

LTG: Bài viết nầy có thể coi như một tạp ký, nhớ tới đâu viết tới đó, không sắp xếp, không tham khảo, cũng không phỏng vấn, hay tìm hiểu một ai. Tôi ghi lại những thời điểm đáng nhớ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này